Ogłoszenie #9996348

Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Warszawa, 25.09.2019
Al. Solidarności 105
00-140 Warszawa

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia w zakresie zaprojektowania, wykonania oraz uruchomienia strony internetowej Instytutu

 1. Przedmiot i cel zamówienia będącego przedmiotem ustalenia wartości zamówienia:
  Przedmiotem zaproszenia do udziału w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia jest
  rozeznanie rynku w celu oszacowania przez Zamawiającego w trybie art. 32 – 35 ustawy z
  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.
  zm.) wartości zamówienia publicznego na zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie
  strony internetowej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: CPV Przedmiotu zamówienia
  72413000-8 – Usługi w zakresie projektowania stron WWW
  72400000-4 – Usługi internetowe

  Przedmiotem zamówienia jest:
  – zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej wraz z systemem
  zarządzania treścią CMS i niezbędnymi funkcjonalnościami;
  – sprawdzanie (testowanie) wykonanej strony internetowej z systemem CMS oraz bieżącym
  wprowadzeniu niezbędnych zmian;
  – umieszczenie treści (wprowadzenie danych na stronę internetową) przekazanych przez

  Zamawiającego w formie elektronicznej;
  – wykonanie dokumentacji powdrożeniowej;
  – przeprowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się obsługą strony (aktualizacją danych i
  administracją).
  1 Cechy charakterystyczne strony:
  – struktura strony czytelna i intuicyjna w nawigacji;
  – nawigacja powinna wykorzystywać technologię NO CLICK umożliwiającą nawigacje
  poprzez najazd na wybraną sekcję;
  – estetycznie wykonana – uporządkowanie materiałów na stronie i zastosowanie spójnej
  grafiki;
  – przejrzysta – czytelny układ strony, brak ozdobników, wyraźny kolor czcionki;
  – funkcjonalna – w łatwy sposób powinna przenosić użytkownika na poszukiwaną podstronę,
  przyjazna w obsłudze, obsługująca najnowsze wersje przeglądarek internetowych (IE, Mozilla
  Firefox, Opera, Google Chrome dla systemów operacyjnych Windows 8 i nowszych, Mac
  OsX oraz Linux);
  – linki wyraźnie zaznaczone – zgodnie ze standardami panującymi w Internecie;
  – zastosowanie RWD (responsive web design) – wygląd i układ strony powinien dostosować
  się automatycznie do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlany np. przeglądarki,
  smartfonów czy tabletów;
  – zgodność z Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) na poziomie minimum AA;
  – dostosowanie wszystkich funkcjonalności stron internetowej do przeglądania na
  urządzeniach z ekranami dotykowymi;
  – wersje językowe – polska i angielska (przechodzenie między wersjami językowymi strony
  WWW za pomocą flag – ikonek.
  – strona musi zawierać informacje dotyczące polityki prywatności dostępnej z głównej strony
  Instytut oraz o przetwarzanych cookies;
  – strona musi zapewniać pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od osób
  tworzących profil dostępowy do niego lub wysyłających wiadomość poprzez formularz
  kontaktowy;
  – zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych, zgodnie z RODO w tym: kontrolę
  dostępu i podział uprawnień, wykonywanie kopii zapasowych, rejestrowanie zmian na danych
  osobowych, monitoring i inne;
  – system powinien mieć możliwość zliczania liczby odwiedzających stronę użytkowników
  (widoczne w panelu administracyjnym) – statystyki strony.
  2Inne wymagania:
  – strona musi być zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi mającymi wpływ na jej
  działanie i realizowaną funkcjonalność na dzień złożenia oferty. Wymagania określają m.in.
  poniższe ustawy:
  a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
  Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
  w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
  (Dz.U. 2017 poz. 526 z późn. zm.), w tym spełniać zalecenia WCAG 2.0. na poziomie AA;
  b) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000);
  c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.) – zwane RODO;
  d) Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
  mobilnych podmiotów publicznych;
  -pozycjonowanie Strony wśród 5 pierwszych podpowiedzi w wyszukiwarce internetowej;
  – po wdrożeniu Wykonawca zapewni pomoc techniczną oraz wsparcie techniczne nad
  systemem CMS przez 3 lata od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez
  Zamawiającego;
  – przekazanie zamawiającemu pełnej kopii zapasowej plików strony internetowej oraz bazy
  Danych w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru na nośniku USB;
  – Wykonawca po podpisaniu umowy przygotuje 2 propozycje projektów graficznych do
  wyboru Zamawiającego uwzględniając wytyczne i informacje przekazywane przez
  Zamawiającego w toku prowadzonych roboczych uzgodnień i konsultacji;
  – wszelkie działania na systemie CMS będą odbywać się na serwerze wskazanym przez
  Wykonawcę dopiero po testach i akceptacji Zamawiającego zostanie przeniesiona na serwer
  docelowy;
  – system zarządzania treścią ma umożliwiać dalszy rozwój strony po wygaśnięciu umowy z
  Wykonawcą a w szczególności zmianę szaty graficznej, nagłówka i stopki oraz układu menu
  nawigacyjnego i rozmieszczenia poszczególnych elementów serwisu.

 3. Zarządzanie stroną
  – strona powinna być wyposażona w funkcje umożliwiające łatwą i intuicyjną administrację
  za pośrednictwem zainstalowanego i skonfigurowanego systemu CMS, zgodnie z
  dostarczonymi przez Zamawiającego wymaganiami i strukturą;
  – Wykonawca jest zobowiązany do systematycznych aktualizacji systemu zarządzania treścią
  pod kątem bezpieczeństwa (przez okres trwania umowy co najmniej 1-2 razy w roku);
  – zestaw aplikacji internetowych CMS winien być wyposażony w polski interfejs,
  pozwalający na:
   samodzielne modyfikowanie struktury Strony – edycja, przenoszenie, ukrywanie,
  publikacja, tworzenie, ustawianie czasu publikacji, usuwanie podstron, publikowanie
  dokumentu;
   samodzielne dodawanie i modyfikowanie treści podstron (bieżąca aktualizacja) przez
  osobę wprowadzającą dane w j. polskim i j. angielskim;
   umożliwienie wprowadzania do dokumentu tekstów, obrazków, zdjęć, tabel, plików
  do pobrania, plików multimedialnych;
  – tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi;
  – dostęp do systemu CMS z poziomu przeglądarki internetowej;
  – logowanie się do systemu CMS za pomocą jednego zestawu kluczy (hasło i login) do
  wszystkich obszarów serwisu (np. wersja polska i angielska);
  – tworzenie dokumentów przy pomocy edytora, niewymagające od redaktorów znajomości
  języka html (edytor powinien umożliwić redaktorom wygodny mechanizm przenoszenia
  treści ze sformatowanych w popularnych formatach biurowych plików tekstowych, jak
  również edycję wstawianego dokumentu w formacie html);
  – tworzenie stron w różnych częściach struktury o tych samych nazwach;
  – dostęp do strony ma się odbywać na poziomie:
   poziom publiczny: dostęp dla odwiedzających/przeglądających stronę
   poziom administracyjny: zastrzeżony dostęp dla administratorów
   poziom redaktorów: dostęp do przypisanej grupy z możliwością edytowania treści
   poziom specjalny: dostęp do treści strony dla pracowników Instytutu po zalogowaniu
  się (intranet)
 4. Licencje
  – wszystkie wykorzystane licencje użyte do wykonania przedmiotu Umowy nie będą obciążać
  kosztami Zamawiającego;
  – Wykonawca dostarczy i nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu wykaz wszystkich licencji
  (systemowe, narzędziowe itp.) niezbędne do prawidłowej pracy i pełnego korzystania z
  serwisu. W przypadku, gdy zdjęcia i materiały są objęte licencjami otwartymi, Wykonawca
  musi zapewnić szczegółową informację o podstawie i dopuszczalnym zakresie ich
  wykorzystania;
  – Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
  zaakceptowanych przez Zamawiającego elementów graficznych oraz szablonów wyglądu
  serwisów;
  – Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie kody źródłowe oprogramowania
  wykorzystywanego przez System w tym w szczególności stronę internetową i system CMS,
  które powstaną w wyniku realizacji Umowy;
  – System musi umożliwiać jednoczesny dostęp dla nieograniczonej liczby użytkowników
  końcowych Strony, zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych.
  Dokumentacja powdrożeniowa oraz szkolenie
  – Zamawiający najpóźniej w dniu podpisania końcowego protokołu odbioru dostarczy
  kompletną dokumentację powdrożeniową w 1 kopii papierowej i 1 wersji elektronicznej
  obejmującej:
  „Instrukcji Użytkownika – Redaktora” wraz z szczegółowym opisem funkcji, pól itp. ze
  wskazaniem kolejności wykonywania, wprowadzania niezbędnych czynności – danych,
  „Instrukcji Administratora” na który składa się w szczególności:
   szczegółowy opis niezbędnych wymagań technicznych dotyczący: sprzętu, systemu
  operacyjnego, bibliotek, modułów itp.,
   procedurę instalacji,
   procedurę konfiguracji: klient-serwer, serwer-baza danych,
   procedury konserwacji i serwisu,
   szczegółowy opis uprawnień oraz sposób ich przydzielania,
  5
  informacje o niezbędnych plikach, które mogą posłużyć do odtworzenia aplikacji z
  kopii zapasowej,
  – przeprowadzenie1 szkolenia dla grupy 15 osób (administratorów i redaktorów) dotyczące
  obsługi Strony;
  – przeprowadzenie 1 szkolenia dla 2 osób (administratorów) dotyczące aktualizacji i
  konfiguracji systemu;
  – szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego w uzgodnionym wcześniej
  terminie;
  – program szkolenia oraz czas realizacji zostanie ustalony w porozumieniu między stronami;
  – szkolenia odbędą się w godzinach pracy Zamawiającego.
  Obsługa techniczna Systemu:
  – Strona ma być wykonany w oparciu o aktualną wersję Systemu Zarządzania Treścią
  WordPress bądź równoważne rozwiązanie CMS;
  – system ma być rozpowszechniany na licencji GNU GPL lub kompatybilnej z nią licencji
  pozwalającej sklasyfikować go jako oprogramowanie open source;

  system
  ma
  zapewniać
  możliwość
  zmiany warstwy prezentacji
  przy pomocy
  programowalnych szablonów bez konieczności zmian w architekturze bazy danych;
  – system ma posiadać otwarty charakter i zapewniać możliwość rozszerzania funkcjonalności
  przy pomocy pluginów;
  – strona ma być wykonana w sposób umożliwiający aktualizację Systemu Zarządzania Treścią
  zachowując wszystkie funkcjonalności bez potrzeby ingerencji w strukturę kodu;
  – wykonanie i wdrożenie rozwiązania automatycznego wykonania kopii zapasowej serwisu
  (wszelkich plików strony www oraz bazy danych).
  Wymogi ogólne dla bezpieczeństwa:
  – zabezpieczenie przed nieautoryzowanymi zmianami stanu sesji i jej parametrów;
  – ograniczanie liczby kolejnych błędnych logowań;
  – mechanizmy pozwalające na wykrycie i zablokowanie nieautoryzowanych prób dostępu;
  – rejestracja wszystkich prób logowania do systemu (udanych i nieudanych) i działań
  związanych z przydzielaniem uprawnień dostępu;
  – hasła przechowywane są w postaci zaszyfrowanej;
  6- Rozwiązanie ma zapewniać ochronę przed następującymi lukami w bezpieczeństwie typu –
  Cross-site scripting (XSS), Cross-site request forgery (CSRF), wstrzyknięcie złośliwych
  plików/kodów, wyciek informacji i niepoprawne zarządzanie błędami, zabezpieczenie
  numerów telefonów i adresów e-mail przed botami atakującymi.
  3. Informacje dodatkowe:
  – Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pani Renata Szubińska,
  e-mail: renata_w@iaepan.edu.pl
  – Złożona oferta powinna zawierać informacje na temat wykonawcy, informację na temat
  ceny wykonania usługi.
  – Oferty należy składać w formie elektronicznej na adres renata_w@iaepan.edu.pl z
  dopiskiem w temacie – oszacowanie wykonania strony internetowej do 04 października
  2019 r.
  Załączniki
  – mapa strony z opisem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *